Algemene Ledenraad 24 juni 2021


het bestuur van de OVBSP nodigt haar leden van harte uit om de ALV van 24 juni bij te wonen.

De vergadering vindt fysiek plaats in de Club in het gebouw BioPartner 5, De Limes 7 te Oegstgeest. Graag even melden wanneer u aanwezig wenst te zijn.
Tegelijkertijd is de vergadering bij te wonen, via een digitale verbinding.

Op de agenda staan naast de reguliere punten:

  • Het bestuursverslag 2020
  • Benoeming en herbenoeming bestuursleden
  • Statutenwijzigingen
    – de introductie van een nieuw soort lidmaatschap
    – aanpassingen in het kader van de WBTR
    Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging ligt ten kantore van TK aan de Vondellaan 51 te Leiden ter inzage tot en met 24 juni 2021
  • De beleidsplannen voor 2021 en 2022

Tevens krijgt u een rondleiding met toelichting in het eerste energieneutrale lab-gebouw in Nederland, BioPartner 5. Voor de leden die de vergadering digitaal bijwonen, is de rondleiding ook langs digitale weg te volgen.

U kunt uw vragen of opmerkingen betreffende de geagendeerde punten tot uiterlijk 72 uur voorafgaand aan de vergadering per email sturen aan info@ovbsp.nl. Uw vragen zullen uiterlijk tijdens de vergadering worden beantwoord.

De definitieve vergaderstukken worden uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de vergadering aan u toegezonden.

Share this post