ALV OVBSP 22 juni 2023

BioPartner 5

Het bestuur van de OVBSP nodigt alle leden van harte uit op onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Naast de bespreking van het jaarverslag, worden ook de beleidsplannen voor 2023 en 2024 besproken.
Een belangrijk punt hierbij is hoe de huidige leden zich verhouden tot potentiële leden. Met andere woorden: heeft de ondernemersvereniging een rol bij het op weg helpen van startups?

Agenda

  • Opening, vaststellen agenda
  • Verslag en besluitenlijst
  • Jaarverslag en verantwoording gevoerd beleid 2022
  • Benoeming bestuursleden
  • Begroting en beleidsplannen 2023
  • Rondvraag en sluiting

Om te weten

  • Datum: 22 juni 2023
  • Tijd: 16.00 uur
  • Plaats: de View in BioPartner 5, de Limes 7, Oegstgeest
  • Aanmelden via alv2023@ovbsp.nl

Share this post