Netwerk Facilitair Managers van start


De Ondernemersvereniging OVBSP bevordert samenwerking en verbinding tussen leden. In dit verband heeft de OVBSP Martien Hoogewoning gevraagd te beginnen met een Netwerk Facilitair Management.

De eerste stap bestond uit de oprichting van de Whatsapp Buurtpreventie groep op 24 november 2022.
Gevolgd door een volgende stap op het gebied van de facilitaire samenwerking op het LBSP, namelijk het kiezen van een gezamenlijke focus. Hiertoe kwamen de facilitair managers op 7 februari 2023 bijeen.

Uit een eerdere inventarisatie van de wensen en mogelijkheden, kwam naar voren dat er een aantal gezamenlijk ervaren knelpunten en ambities waren. Te weten:

  • Logistieke bewegingen op het park terugdringen
  • Calamiteitenoefening Bio sciencepark (met medewerking hulpdiensten)
  • Gezamenlijk optrekken op gebied van bedrijfshulpverlening
  • Inkoop van diverse diensten (Raamovereenkomsten)
  • Deur tot deur personenvervoer

Allemaal onderwerpen, waar meerdere ondernemingen voordeel zien in samenwerking.

In 2023 ligt de focus op het verder uitwerken van de thema’s Logistiek, Veiligheid en Personenvervoer.

Logistiek is een knelpunt aan het worden door enerzijds groei van bedrijvigheid bij bestaande bedrijven en instellingen maar ook de verdichting (meer groen, hartlijn en minder rijbaan) van het terrein en de bouw van nieuwe bedrijven

Veiligheid is een thema dat samen met de Veiligheidsregio wordt uitgewerkt. Daarbij wordt met name ingezet op calamiteitenoefeningen die samen met brandweer en andere hulpdiensten worden georganiseerd. Maar voordat kan plaatsvinden, is een update van de veiligheidskaart van groot belang.

Het personenvervoer neemt met de groei en bouwactiviteiten alleen maar toe in volume. Daarmee groeit ook de parkeerdruk en verkeersdrukte op het Bio Science Park.

Wilt u meer weten over het Facilitair Netwerk, of daar aan deelnemen, stuur dan een mailtje aan Martien Hogewoning.

Share this post